O nas

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku (DDPS) jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu
 • posiłek w siedzibie DDPS, na wynos oraz w formie dowozu do miejsca zamieszkania
 • dożywianie dzieci
 • dostęp do książek i środków przekazu
 • zajęcia rekreacyjne i spotkania okolicznościowe
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i niezbędne wsparcie
 • organizację czasu wolnego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia w grupach socjoterapeutycznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci
 • poradnictwo, konsultacje i terapię w zakresie funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym

 

Do zadań statutowych DDPS należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających.

Realizację zadań statutowych zapewniają, należące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cztery punkty na terenie miasta, tj.:


1 - w głównej siedzibie DDPS  przy ul. Nowogródzkiej 5/1

 •     opieka nad dorosłymi – świetlice
 •     opieka nad dziećmi – świetlica
 •     telefon zaufania (tel. 19288)
 •     żywienie

2 - w punkcie przy ul. Narewskiej 5

 •     opieka nad dorosłymi - świetlica
 •     żywienie

3 - w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii przy ul. Orlej 6 b 

 •     porady, diagnoza, konsultacje, terapia i psychoterapia

4 - w Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18

 •     opieka nad dziećmi

Strona używa plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na to,
zablokuj możliwość korzystania z cookie w swojej przeglądarce.