Konkurs plastyczny

Przetargi i Konkursy » Konkurs plastyczny

 „Marzenia dzieci - podopiecznych świetlic”

/regulamin konkursu plastycznego/

ORGANIZATORZY:

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Barszczańska 18

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

CELE KONKURSU:

- promowanie plastycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, terapeutycznych i środowiskowych,

- rozwijanie aktywności twórczej,

- stworzenie możliwości odniesienia sukcesu

UCZESTNICY:

dzieci i młodzież, w wieku 7-15 lat,  podopieczni świetlic środowiskowych, terapeutycznych
i socjoterapeutycznych działających na terenie Gminy
Białystok

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wykonanie przez dziecko jednej pracy w formacie nieprzekraczającym A3 w dowolnej technice:

a) malarstwo (farba plakatowa, tempera, klejówka, kredki i tusze kolorowe, collage),

b) rysunek i grafika (techniki mieszane).

Nie przyjmujemy rzeźb i prac wykonanych technikami przestrzennymi oraz prac grupowych.

2. Opatrzenie każdej pracy na odwrocie kartą informacyjną, trwale umocowaną i nie przeszkadzającą kompozycji, wypełnioną drukowanymi literami. Karta informacyjna powinna zawierać:

a) imię i nazwisko, wiek autora,

b) adres z kodem i telefon placówki rekomendującej pracę,

c) imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

3. Metryczka konkursu znajduje się w załączniku.

4. Dokonanie przez opiekuna wyboru najlepszych prac i terminowe ich przekazanie tak, aby nie uległy uszkodzeniu osobiście lub listownie ( prace nie mogą być zrolowane ani złożone) na adres:

 

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci

przy DDPS w Białymstoku

ul. Barszczańska 18

15-639 Białystok

w terminie do 27 stycznia 2014 r.

ZASADY OCENIANIA I NAGRADZANIA:

1. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na kategorie  wiekowe:

a) 7 – 9 lat

b) 10- 12 lat

c) 13 – 15 lat

2. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się  7 lutego 2014r.
o godz. 11.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.mdk.bialystok.pl oraz www.ddps.rsi.com.pl

4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów.

JURY:

W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz UM Departamentu Spraw Społecznych.

NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.     Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

2.     Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

3.     Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.

4.     Złożenie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą
na publikację danych osobowych autora w materiałach dot. konkursu.

5.     Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

 

Ewa Szczepańska

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci

przy DDPS w Białymstoku

ul. Barszczańska 18

tel. (85) 661 94 93


 

 

Załącznik

 

„Marzenia dzieci – podopiecznych świetlic”

(metryczka)

 

imię i nazwisko autora pracy ...............................................................................

kategoria wiekowa: …………………….. wiek: ……….……………..…………………………………

pełna nazwa i adres placówki:

…………………………………………………………telefon............e-mail: …………...……………

imię i nazwisko opiekuna:

……………………………………………..............................................................................