RODO

Klauzula informacyjna– dane dzieci

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217  oraz  z 2018 r, poz. 107)

4.      dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5.      odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

6.    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.  podanie danych osobowych małoletniego jestwarunkiem udzielenia małoletniemu świadczeń wynikających z w/w Ustawy.


Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

1.administratorem danych osobowych małoletniego jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok;

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217 oraz  z 2018 r, poz. 107)

4.      odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5.      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6.      dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

7.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.podanie danych osobowych małoletniego jest warunkiem udzielenia małoletniemu świadczeń wynikających z w/w Ustawy, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

1.administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

4.      dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

5.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6.      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie danych osobowych jestwarunkiem udzielenia świadczeń wynikających z w/w Ustawy