Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci ul. Barszczańska 18

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci powstała w kwietniu 1998 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, w których istnieje problem alkoholowy jednego lub obojga rodziców.

Świetlica, pełniąc funkcję opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do swoich podopiecznych, realizuje swoje zadania poprzez:

 • zminimalizowanie destrukcyjnego wpływu środowiska
 • zwracanie uwagi na nowe, pozytywne wzorce osobowości
 • kształtowanie umiejętności pomagania innym oraz asertywności
 • nauczanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych
 • organizowanie czasu wolnego zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka


Celem Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci jest ukształtowanie pozytywnych postaw wobec siebie samego i wobec otaczającej rzeczywistości, nauczenie konstruktywnego radzenia sobie z problemami życiowymi i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich oraz właściwego spędzania wolnego czasu.

Formy pracy prowadzone w świetlicy:

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia z arteterapii
 • kółko teatralne
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia z kultury żywego słowa
 • zajęcia sprawnych rąk
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia taneczno-muzyczne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia logopedyczne


Realizację zadań zapewnia fachowa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

Pobyt dziecka w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. Wymaga jedynie odpowiedniej opinii wydanej przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego – w przypadku dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń MOPR.