Statut

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/278/08

 Rady Miejskiej Białegostoku

 z dnia 25 lutego 2008 r.

  

STATUT DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 W BIAŁYMSTOKU

 

 

ROZDZIAŁ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, zwany dalej „Domem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku i działa na podstawie:

 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 r., poz. 1591 z późn. zm.);

 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pózn. zm.);

 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 4) innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych;

 5) niniejszego statutu.

 2. Dom jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

 

§ 2

1. Siedzibą Domu jest Białystok, ul. Nowogródzka 5/1.

2. Terenem działania Domu jest Miasto Białystok.

 

ROZDZIAŁ 2

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§ 3

1. Dom jest utworzony do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w obowiązujących przepisach dla gmin.

2. Przedmiotem działania Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych i społecznych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

3. Dom w miarę możliwości może udzielać pomocy, wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa w ramach wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 4

Podstawowa działalnością Domu jest:

1) tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w Domu osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

2) organizowanie terapii zajęciowej dla utrzymania sprawności psychofizycznej;

3) udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom z problemami opiekuńczo–wychowawczymi;

4) zapewnienie posiłku osobom skierowanym do Domu na podstawie decyzji administracyjnej;

5) organizowanie innych świadczeń w miarę możliwości Domu.

 

 

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

 

§ 5

1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Dom realizuje swoje zadania organizując i prowadząc:

1) stołówki i świetlice dla dorosłych;

2) świetlice socjoterapeutyczne;

3) Świetlice Dziennego Pobytu dla dzieci;

4) Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii.

4. Szczegółowa organizacje wewnętrzna Domu określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Dyrektor Domu, a zatwierdza Prezydent Miasta Białegostoku.

 

§ 6

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu, reprezentuje go na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

§ 7.

Osoby dorosłe przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 8

1. Dom jako gminna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pózn. zm.), w ramach budżetu Miasta Białegostoku.

2. Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

3. Dom prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pózn. zm.).

 

§ 9

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Dom określają odrębne uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.

 

 

ROZDZIAŁ 5

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 10

1. Kontrolę wewnętrzną Domu sprawują:

1) Dyrektor – w zakresie całokształtu działalności Domu;

2) Zastępca Dyrektora – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Domu;

3) Główny Księgowy – w zakresie gospodarki finansowej Domu.

 2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej w Domu odpowiada Dyrektor.

 

 

ROZDZIAŁ 6

 MIENIE DOMU

 

§ 11

 Mienie Domu jest mieniem gminnym.

 

ROZDZIAŁ 7

 NADZÓR NAD DOMEM

 

§ 12

Nadzór nad bieżącą działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku lub upoważniony przez niego zastępca zgodnie z ustalonym podziałem zadań.

 

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

§ 13

1. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz w korespondencji nazwy „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku”.

2. Dom przy znakowaniu spraw używa symbolu „DDPS”.

 

§ 14

1. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

2. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku.

NazwaRozmiarData
icostatut.pdf

Statut w formacie PDF

21.07 KB2013-03-30 21:03